Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

AI ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Η τοπική της πόλεώς μας εορτή διεξήχθη εν αφαντάστω μεγαλοπρεπεία και ωραιότητι.Από της πρωίας της Κυριακής οι αρματωμένοι περιήρχοντο τας οδούς συνοδευόμενοι υπό των εγχωρίων οργάνων και από ταβέρνα σε καφφενείο,ωσάν να ειδοποιήσουν την έναρξιν της εορτής, σκορπίζοντες ούτω την ευθυμίαν εις την πόλιν.Εκ των αρματωμένων είχον απαρτισθεί τέσσαρες παρέες.

Η μία από τους Ανδρέα Αναπλιώτη,Δ.Λυμπεράκη, Κ.Δουλιώτη, Ν.Δούμα, Π.Κανούτα, Σπ.Κότσαρη, Γ.Καπάτο και Π.Καρπάτο. Η άλλη από τους Αθ.Μαγγίνα, Σπ.Ψωρίλα, Θ.Σκουλίκη, Κ.Τσελμπένη, Λ.Πανίδα, Δ.Μαρκόπουλο, Χρ.Τσίντζο και Α.Θεολόγο.

Η τρίτη από τους Σπ.Ντρε,Χρ.Ευαγγελόπουλο,Δ.Καλλιμάνη, Μ.Μπιωτάκη, Ζ.Γριβόπουλο, Π.Μπαλαμπάνη, Σπ.Μπριμάνη και Συμ.Γκόρπα και η τελευταία από τους Αθ.Αναπλιώτη, Χρ. Τσιτσαρόλια, Αντ.Κανελέτη, Γ.Μαλδαβίνα, Δ.Πατσούρα, Χ.Γυφτογιάννη και Συμ.Ζαχαράτο.

Οι δε έφιπποι περί τους 200 δεν υστέρουν εις την εμφάνισιν από απόψεως ζωής και ευθυμίας εν τη κινήσει της πόλεως.Η 7η απογευματινή, ώρα συνήθως διά την εκκίνησιν,έφερε πλήθος κόσμου πάσης τάξεως και ηλικίας εις τον προ των ηρώων χώρον και από της πόλεως μέχρι των ταμπακαριών.

Εκείθεν εθεώντο τους πανηγυριστάς οίτινες και ενωρίτερον ακόμη είχον αναχωρήση διά την ιεράν Μονήν.Εκεί η ευθυμία έφθασεν εις το κατακόρυφον.Η υπέρποσις οίνων και ποτών και το έκτακτον της θαυματής τοποθεσίας έφερον τους πανηγυριστάς εις ευτυχείς ορίζοντας όπου ολόκληρον την νύκτα έζησαν.

Και η ζωηρότης ολονυκτίως ηύξανε και η ευθυμία εκορυφούτο με τους ανά στιγμήν επαυξάνοντας παντίοις μέσοις προσκυνητάς.Την 7η μ.μ.της Δευτέρας όλοι οι πανηγυρισταί,αρματωμένοι,έφιπποι,με σούστες και με αυτοκίνητα και απειρία πεζών,διά της οδού του Αγίου Αθανασίου επέστρεψαν εις την πόλιν εν τάξει και ησυχία,διασκορπισθέντες εις τα διάφορα κέντρα όπου υπό το φως της πανσελήνου εδιασκέδασαν μέχρι πρωίας.

Την Τρίτην όλα τα πριάρια εις κίνησιν.Είναι η εορτή της Αγίας Τριάδος,συναφής ιστορική επέτειος εις ανάμνησιν των προασπιστών της Κλεισόβης. Εις την ηρωικήν νησίδα χιλιάδες προσκυνητών συνέρρευσαν διά των πλοιαρίων,γραφικώς σχιζόντων τα νερά της λιμνοθαλάσσης μας.

Πολύ αργά την εσπέραν της Τρίτης έληξεν η ωραία τοπική εορτή ησύχως.

 

(Επίκαιρο άρθρο από εφημερίδα του Μεσολογγίου του 1925)

 

Έρευνα- Αναδημοσίευση: Μιλτιάδης Ζαβέρδας