Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με ανακοίνωσή του καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- μέλη του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:  «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
 Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται ως εξής:
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µμέχρι τις 12-01-2011 ώρα 14:00, µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή πρόταση.
Οι προϋποθέσεις συνενοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράψαντος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράψαντος.Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis), της Γενικής Γραµµατείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (www.etakcci.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  µε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο τηλέφωνο: 26410 74500.