Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους στο Μεσολόγγι


Μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση μπορούν να έχουν άνεργοι της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου,  μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Προϋπόθεση Συμμετοχής: 
Ο απολυμένος-άνεργος να εργαζόταν σε επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:
- Λιανικό Εμπόριο, 
- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
- Κατασκευές Δομικών Υλικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η
συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους
5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
6. Πρόσφατη φωτογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι (Κεν. Πλατεία) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, τηλ. 2631024795