Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τους απογραφείς της ΣτατιστικήςΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ)  καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικές εργασίες να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 14η Νοεμβρίου 2012 μέχρι την 24η ώρα της 14ης Δεκεμβρίου 2012, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών,  το οποίο θα ισχύει από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2013.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που θα επιλεγούν από το Μητρώο θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών  (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη    περιλαμβάνει την    έγκαιρη,  πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  Τα στοιχεία συλλέγονται,  κυρίως,  με προσωπικές συνεντεύξεις,  στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.
Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργάτες δεσμεύονται για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.
Οι Ερευνητές Ιδιώτες Συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής,  συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.
Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της   Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία    της συνέχισης της απασχόλησής του, ως Ιδιώτη Συνεργάτη, στην  ΕΛΣΤΑΤ.
Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου.  Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης. Η αμοιβή για κάθε συλλεχθέν ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου. 
Η καταβολή της αμοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους.
Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Οι αιτήσεις,  για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal,  στην ένδειξη  «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».
Επίσης, για απ’ ευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η: http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=SGID13:5558
Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ  (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης -  Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών)  όπως και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ. 
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής. Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα πρέπει να προκαθορίσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους τη διαθεσιμότητα τους σε χρόνο,  τις περιοχές στις οποίες θα απασχοληθούν,  καθώς και την κατηγορία των ερευνών στην οποία θα λάβουν μέρος, αν επιλεγούν.
Οι ενδιαφερόμενοι,  κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης –  Υπεύθυνης Δήλωσης,  θα πρέπει να διαθέτουν,  και όταν τους ζητηθούν να υποβάλουν άμεσα,  πλήρη δικαιολογητικά,  τα οποία περιγράφονται στις οδηγίες υποβολής στην Αίτηση –  Υπεύθυνη Δήλωση,  καθώς και στην αναλυτική σχετική Ανακοίνωση η οποία ευρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr,  στην πρώτη σελίδα,  στην ένδειξη  «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ»  και στη διεύθυνση URL: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/NWS_IS_2013.pdf
Πριν την υποβολή της αίτησής τους,  όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται ναδιαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-  Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ,  η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση,  που δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω κείμενα,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ