Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ

Γράφει η Ευθυμία Καραπάνου - Κολοβού
Δημοτική Σύμβουλος Φυτειών
Χαιρετίζω την σημερινή και αυριανή κινητοποίηση των αγροτών μας για τα καπνά στη γέφυρα του Αχελώου, αλλά πιστεύω ότι η συμμετοχή θα έπρεπε να ήταν μαζικότερη.
Είναι κρίμα για το τόσο σημαντικό θέμα του μέλλοντος της ευημερίας των δημοτών και της ανάπτυξης του Δήμου μας, να μην υπάρχει περισσότερη λαϊκή συμμετοχή.
Πάντως, η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ που είδα στο blog http://amfiloxia-news.blogspot.com/ λέει λίγο- πολύ την αλήθεια.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2004, κάποιοι δεν…. τα πήγαν και τόσο καλά στις μάχες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να εκδοθεί η γνωστή απόφαση για το 50% των επιδοτήσεων.
Από τότε καταβάλλονται πολλές προσπάθειες τόσο εδώ όσο και στην Ε.Ε, για να συνεχιστεί να δίνεται μέχρι το 2013 όλη η επιδότηση με πα-ρεμβάσεις, επερωτήσεις ευρωβουλευτών όλων των παρατάξεων στη Ευρώπη, επιστο-λές υπουργών κλπ.
Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι για το 2009 δεν θα έχουμε πρόβλημα μετά από σκληρή μάχη που δόθηκε. Η μεγάλη σκληρή μάχη όμως, θα γίνει στις Βρυξέλλες για τα έτη 2010 μέχρι 2013.
Θα είναι σκληρή, γιατί οι φτωχές χώρες που μπήκαν πρόσφατα, θέλουν ζεστό χρήμα από την Ε.Ε και η σημερινή ανακύψασα παγκόσμια οι-κονομική κρίση ρευστότητος επιβαρύνει την κατάσταση.

Ας δούμε περιληπτικά τα πράγματα.

1. Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τον Ιούνιο του 2003, επί ελληνικής προεδρίας, υπήρξε έλλειμμα διαπραγμάτευσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από τη συζήτηση και τις αποφάσεις τα μεσο-γειακά προϊόντα,
βαμβάκι, καπνός, ελαιόλαδο, που είναι από τα πιο βασικά για την αγροτική οικονομία της χώρας μας.
2. Η επιλογή της ολικής αποσύνδεσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ήταν απαίτηση του συνόλου των καπνοπαραγωγών και των συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεών τους.
3. Για τη μεταφορά του 50% των ενισχύσεων του τομέα του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, στις τρεις τελευταίες μέχρι το 2013 περιόδους, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια από τα Υπουργεία Γεωργίας των Κρατών-Μελών που καλλιεργούν καπνό, να παραμείνουν οι πόροι στονΠυλώνα Ι, τουλάχιστον ως το 2013.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή εδώ και ένα χρόνο και στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Health Check το προτάσσει σε όλες τις σχετικές ευκαιρίες.
α. Το θέμα έχει τοποθετηθεί πρώτο σε παρεμβάσεις του Υπουργού για τον «έλεγχο υγείας» στα Συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ιανουα-ρίου, του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου 2008 και στο Άτυπο Συμβούλιο που έγινε στις 27 Μαΐου στη Σλοβενία.
β. Τέθηκε ως βασικό σημείο συζήτησης στη συνάντηση της Βενετίας (26 και 27 Ο-κτωβρίου 2007) μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος, Ιταλίας, Σλοβενίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Κύπρου.
γ. Υπήρξε κύριο θέμα ανταλλαγής απόψεων με την Επίτροπο για τη Γεωργία Marrian Fischer Boel κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Αθήνα (16-18 Απριλίου 2008).
5. Στις 17 Δεκεμβρίου 2007 στάλθηκε στην Επίτροπο επιστολή 9 Υπουργών Γεωργίας, με περιεχόμενο την καλλιέργεια του καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέ-ματα της επιστολής ήταν και αυτό της μη μεταφοράς του 50% των πόρων του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ από το 2010 και μετά. Οι 9 Υπουργοί Γεωργίας που υπέγραψαν την επιστολή ήταν ο Έλληνας, ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Πορτογάλος, ο Ρουμά-νος, η Ισπανίδα,
ο Βούλγαρος, ο Πολωνός και ο Ούγγρος.
6. Εφόσον ο Κανονισμός του Συμβουλίου παραμείνει ως έχει, αφού για να τροποποιηθεί χρειάζεται ομοφωνία των 27 Κρατών-Μελών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγικών Οργανώ-σεων, έχει ήδη σχεδιάσει δράσεις, ώστε οι πόροι με διαφάνεια και σαφή προγραμματι-σμό να αποδοθούν στους καπνοπαραγωγούς και στις καπνοπαραγωγικές περιοχές.
7. Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορούν να έχουν άμεσο όφελος για τους καπνοπαραγωγούς, είναι δράσεις, όπως: νιτρορύπανση, εκτατικοποίηση, κατασκευή αναβαθμίδων, δάσωση γεωργικών εκτάσεων (γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα), σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων), πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών, εξισωτική αποζημίωση (π.χ. στους κα-πνοπαραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές), εγκατάσταση νέων γε-ωργών,
ένταξη στο σύστημα γεωργικών συμβουλών για ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής κ.α.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί, στο σημείο αυτό, ότι η αύξηση των διατιθέμενων ποσών κατά τουλάχιστον 25% είναι το επιπλέον πλεονέκτημα των δράσεων που χρηματοδο-τούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εξαιτίας της συγχρηματοδότησης των δράσεων αυτών από εθνικούς πόρους.
Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένο πλαίσιο προ-γραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο «Σχεδιασμός δράσεων του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π. στις
καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύ-σεις», που στόχο έχει να υποστηρίξει τις παραπάνω δράσεις και να βοηθήσει στην πλήρη αξιοποίηση των μεταφερόμενων πόρων από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, αποκλειστικά προς όφελος των καπνοπαραγωγικών περιοχών και των ιδίων των
καπνο-παραγωγών.
Η μελέτη, πιλοτικά καταρχήν, θα περιλάβει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Πιερίας, με τα πρώτα συμπεράσματά της να είναι έτοιμα μετά από τρεις μήνες και κατόπιν θα επεκταθεί σε όλες τις καπνοπαραγωγικές περιοχές.
Κατά συνέπεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλει σημαντική προσπάθεια, αφενός μεν, να στηριχθούν ουσιαστικά οι καπνοπαραγωγοί που συνεχίζουν να
καλλιεργούν καπνό, και αφετέρου το σύνολο των πόρων του τομέα έως το 2013 να μετατεθεί στους καπνοπαραγωγούς και τις καπνοπαραγωγικές περιοχές.»

Έτσι αγαπητοί δημότες φτάσαμε στον Νοέμβριο 2008.
Οι οκτώ χώρες που παράγουν καπνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα, Ιταλία, Ι-σπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουγγαρία – θα εμφανιστούν με κοινή πρόταση στο προσεχές Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 και 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διατήρηση μέχρι και
το 2013 του συνόλου των κοινοτικών ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας κ. Luca Zaia, μετά τις συναντήσεις που είχε με υπουργούς Γεωργίας και εκπροσώπους των οκτώ καπνοπαραγωγικών κρατών μελών στο Μιλάνο.

ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ

Οι 8 καπνοπαραγωγικές χώρες μέλη της Κοινότητας θα ζητήσουν στο Συμβούλιο υ-πουργών Γεωργίας, , όπου θα συζητηθούν και ενδεχομένως υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ, να μην ισχύσει από το 2010 η περικοπή του 50% της κοινοτικής επιδότησης (ενιαία ενίσχυση) των καπνοκαλλιεργητών και η μεταφορά της στο λεγόμενο Πυλώνα ΙΙ (έργα ανάπτυξης της υπαίθρου), όπως είχε αποφασιστεί με την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του καπνού τον Απρίλιο του 2004, όπως επισήμανε ο κ. Zaia.

ΜΑΚΑΡΙ. Όπως κερδήθηκε η επιδότηση για το έτος 2009 , εύχομαι το ίδιο να συμβεί και για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2013 .

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ, αν δεν έχουμε προβεί σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών, δηλαδή σε υιοθέτηση νέωνκαλλιεργειών-επενδύσεων-δράσεων κλπ. Το χωριό μου, τα χωριά μας, ο Δήμος μου, το μεγάλο χωριό των καπνοπαραγωγών αγροτών μας το Αγρίνιο, η Αιτωλνία θα πεινάσουν (Δηλαδή τι θα πεινάσουν—ήδη πεινάνε).