Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Νέες διοικήσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

Μια νέα αρχή έγινε από σήμερα για τους είκοσι οκτώ Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, με την προκήρυξη των θέσεων των προέδρων - ειδικών επιστημόνων με απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη.
Υπενθυμίζεται ότι μία από τις άμεσες προτεραιότητες που έθεσε η υπουργός αναλαμβάνοντας το ΥΠΕΚΑ ήταν η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και η ορθή διαχείριση του προς όφελος όλων των κατοίκων της χώρας μας.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ξεκίνησε μια ευρύτερη δράση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ενεργοποίηση - αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
Για τον λόγο αυτό το υπουργείο προβαίνει, σε πρώτο στάδιο στην επαναλειτουργία των Δ.Σ. πολλών φορέων των οποίων η θητεία είχε λήξει, αλλά και στην γενικότερη ανανέωση των ΔΣ όλων των Φορέων Διαχείρισης.
Παράλληλα τη διευκόλυνση των πολιτών από τις υπηρεσίες στην αναζήτηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και την ευχερή τους πρόσβαση σε αυτές, ζητά η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, στα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, στις διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών και στις υπηρεσίες περιβάλλοντος των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή/και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος».
Οι δε δημόσιες υπηρεσίες «υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα στις καθοριζόμενες προθεσμίες».
Η εγκύκλιος ΕΔΩ