Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Πόσιμο το νερό στο νησί και τις δυτικές συνοικίες του Αιτωλικού! Για οικιακή χρήση στις ανατολικές, το Κεφαλόβρυσο και το Χαλίκι

Με επίσημη ανακοίνωση της διεύθυνσης υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Αιτωλικού, που ίσχυε από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με την ίδια ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης στο νησί και τις δυτικές συνοικίες του Αιτωλικού είναι πόσιμο, ενώ αντίθετα στις ανατολικές συνοικίες, το Κεφαλόβρυσο και το Χαλίκι είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διεύθυνσης υγείας έχει ως εξής:

"Δεδομένων των στοιχείων αναλύσεων που ως σήμερα έχουν φτάσει στην Υπηρεσία μας και με την επιφύλαξη ότι το «φυσικοχημικό φαινόμενο» της 30-12-2016, η αιτία της θολερότητας και της οσμής, δεν έχουν εξηγηθεί-αιτιολογηθεί, φαίνεται ότι :

Α. Για το νερό της πηγής Κεφαλοβρύσου, από την οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπεύθυνης ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, αυτή τη στιγμή παρέχεται νερό στο δίκτυο του Ανατολικού Αιτωλικού-Σταθμός-Άγιος Ιωάννης- Κεφαλόβρυσο-Χαλίκι

Ι. έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα χημικά στοιχεία και ενώσεις που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο 30-12-2016 και μετά, και βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων με τη νομοθεσία ορίων,

ΙΙ. Οι μικροβιολογικοί παράμετροι συνεχίζουν να είναι ασταθείς και πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και καθιστούν το νερό του δικτύου μη ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση ως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Ταυτόχρονα στο νερό του δικτύου αυτού υπάρχει ικανή ποσότητα απολυμαντικής ουσίας για τη καταστροφή του μικροβιακού φορτίου.

Β. Το Νησί Αιτωλικού και οι θέσεις Μπούζα και Αστροβίτσα (Δυτικό Αιτωλικό) σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπεύθυνης ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, υδροδοτούνται πλέον από Γεωτρήσεις Αιτωλικού θέση Τσαγκριναίικα και Γεωτρήσεις Νεοχωρίου και Μάστρου, το νερό των οποίων είναι σύμφωνο για τις παραμέτρους που αναλύθηκαν με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 2600/2001 ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ταυτόχρονα υπόκεινται στην απαιτούμενη απολύμανση με διάλυμα χλωρίου, (διαπιστώθηκε απαιτούμενο υπολειμματικό χλώριο). Τα δείγματα στο δίκτυο πληρούν τα οριζόμενα της νομοθεσίας όρια.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α. η παντελής έλλειψη νερού από τα δίκτυα προκαλεί πιθανά πολλά περισσότερα προβλήματα από την ύπαρξη μη ασφαλούς νερού β. η έλλειψη νερού για υγιεινή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ατομικής και Δημόσιας Υγείας γ. τις ως σήμερα διαπιστώσεις αλλά και το γεγονός ότι το νερό από την Πηγή Κεφαλόβρυσου ήταν σε απαγόρευση χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για περίπου μία δεκαετία

ΑΡΟΥΜΕ την αρ. ΔΥ ΕΠΕΙΓΟΝ/ 31-12-2016 έκτακτη απαγόρευση παντελούς χρήσης, και με επιφύλαξη λήψης νεώτερων στοιχείων, προτείνουμε τα παρακάτω:

Το νερό στο δίκτυο Νησί Αιτωλικού και Δυτικό Αιτωλικό θέσεις ΜΠΟΥΖΑ και ΑΣΤΡΟΒΙΤΣΑ κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση-πόσιμο

• Το νερό της Πηγής Κεφαλόβρυσου ως παρέχεται στις προαναφερόμενες περιοχές και λόγω σημαντικής μεταβλητότητας ως έχει αποδειχθεί, κρίνεται μη ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά δεδομένου ότι υπόκεινται σε απολύμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή υγιεινή, υγιεινή χώρων, υγιεινή σώματος πλην βλεννογόνων , πλυντήρια.

Συνιστούμε να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η πρώτη παράγραφος.

Η υπεύθυνη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου επιβάλλεται να βρίσκεται σε ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ως προς τη συνεχή καθημερινή παρακολούθηση των μακροσκοπικών χαρακτήρων του νερού πηγής Κεφαλοβρύσου και του υπολειμματικού χλωρίου σε όλα τα δίκτυα και για ότι προβλέπεται από το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και τους κανόνες ορθής επιστημονικής πρακτικής για την ασφάλεια του νερού δικτύων υδροδότησης."