Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

Αγροτική Δραστηριότητα – Συνταξιούχος ΟΓΑ: 1-0

Γράφει η Κατερίνα Κουσουνή - Ρόμπολα

Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, M.Sc.,

Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Από τις αρχές του 2014 και έπειτα οι αγρότες –όπως και όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα- βρίσκονται μονίμως αντιμέτωποι με νέα δεδομένα που πολλές φορές αδυνατούν να τα κατανοήσουν , να εναρμονιστούν και να συνυπάρξουν.

Μια σημαντική αλλαγή είναι αυτή στον ασφαλιστικό τομέα που σημειώνεται για όλους μας αλλά σε αυτό το άρθρο θα κάνουμε μια αναφορά στον συνταξιούχο αγρότη που επιθυμεί να διατηρήσει και την αγροτική του δραστηριότητα

Από 1/1/2017 αρχίζει η λειτουργία του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο εντάσσονται οι υπάρχων φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρθ 51 Ν 4387/2016). Με βάση την παρ 1 Ε αρθ 53 Ν4387/2016 ο ΟΓΑ υπάγεται στον ΕΦΚΑ και συνεχίζει να διατηρεί την αυτοτελή νομική προσωπικότητα του μόνο για την άσκηση των μη ασφαλιστικών του αρμοδιοτήτων. Συνεπώς από 1/1/2017 και έπειτα και ο ΟΓΑ υπάγεται στον ΕΦΚΑ (αρθ 51).

Στον Ν 4387/2016 στο αρθ 20 αναφέρεται ότι «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου» … «Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος»

– Το ερώτημα είναι: όλοι οι συνταξιούχοι ΟΓΑ θα έχουν μείωση στη σύνταξη τους κατά 60% από 1/1/2017 και μετά;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ- και αυτό γιατι :

Στη συνέχεια του αρθ 20 του Ν 4387/2016 αναφέρεται «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν ……τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος»- από την συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται οι συνταξιούχοι ΟΓΑ.

Συνεπώς εφόσον από 12/05/2016 και έπειτα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθ 20 του Ν 4387/2016 αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι ΟΓΑ (έχει γίνει συνταξιοδότηση πριν τις 12/05/2016) οι οποίοι ασκούν και αγροτική δραστηριότητα δεν επηρεάζονται από τις εν λόγω διατάξεις και δεν κινδυνεύουν σε μείωση της σύνταξης τους !….. όλα αυτά μέχρι νεοτέρας απόφασης!

Αναδημοσίευση από το agrocosmos.gr