Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Νέος Συντονιστής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου

Αναλαμβάνει από σήμερα τα καθήκοντά του, ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου.

Ο διορισμός του νέου Συντονιστή έγινε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και θα έχει διάρκεια πέντε ετών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως ενιαία μονάδα διοίκησης του κράτους, έχει ως κύρια αποστολή την άσκηση εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων του κράτους στην περιοχή ευθύνης της και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της τοπικής αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές σε θέματα ιθαγένειας, αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών, σε θέματα περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασίας και διαχείρισης υδάτων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων, αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας.

Επίσης υποστηρίζει και συντονίζει τους ΟΤΑ, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση αυτών και ασκεί εποπτεία επ΄αυτών καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητάς της.

Για μια πιο πλήρη εικόνα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα: http://www.apd-depin.gov.gr