Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επίσημο μέλος του «Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Digital Skills and Jobs Coalition)

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει πια ενεργά, ως επίσημο μέλος, στο Συνασπισμό για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Digital Skills and Jobs Coalition), μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών, εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς εκπαίδευσης που λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Στόχοι της Συμμαχίας είναι:

- Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την περισσότερο ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία

- η ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπως η κατάρτιση εργαζόμενων και ανέργων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση

- Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα καταρτισμένων επαγγελματιών πληροφορικής σε διάφορους παραγωγικούς τομείς


- Η ενσωμάτωση της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε πρακτικές δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών

Η υποψηφιότητα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που παρουσίαζε το προφίλ του ιδρύματος, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την προετοιμασία ικανών επαγγελματιών πληροφορικής έγινε επίσημα αποδεκτή στις 27 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής δικτύωσης, εγκρίθηκε πρόσφατα ως συμβολή στις δράσεις της Συμμαχίας (pledge) και η δράση του Ιδρύματος για την πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών για δασκάλους μέσω των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης.

Επόμενος στόχος του ΤΕΙ είναι να συνδράμει με προτάσεις και πολιτικές στη διαμόρφωση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.