Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Ν. Φαρμάκης: «Ούτε ένα παιδί χωρίς το σχολείο που του αξίζει!» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 8 ΕΚ. ΕΥΡΩ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ


Δράσεις που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στην σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Δυτικής Ελλάδας αλλά και στην συμπλήρωση του σχετικού εξοπλισμού, αφορά η Πρόσκληση (Κωδικός 510α11α_4) που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η Πρόσκληση εντάσσεται στο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας και η Ανώνυμος Εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές», καθώς επίσης και φορείς που έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με τους προαναφερόμενους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 16/12/2019 (8 π.μ.) έως και την 30/04/2020 (3 μ.μ.). Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε σχετικά: «Η εκπαίδευση αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας και από την πλευρά της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης προκειμένου οι σχολικές μονάδες του τόπου μας να μπορούν να είναι αντάξιες των απαιτήσεων της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προσδοκιών των παιδιών μας. Καλούμε τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας να ανταποκριθούν και να καταθέσουν ώριμες προτάσεις, βελτιώνοντας τις σχολικές υποδομές τους. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες και οι ελλείψεις είναι πολλές.  Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε πως η προσπάθεια να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στη Δυτική Ελλάδα που δεν θα έχει το σχολείο που του αξίζει, θα είναι συνεχής»